Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/Program_opieki
Drukuj grafikę : tak / nie

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój

Uchwała Nr XLIX/393/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2022 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.) po zaopiniowaniu projektu programu, w trybie art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu, Koło Łowieckie "Bór" w Rabce-Zdroju oraz Zakopiańskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejkiej w Rabce-Zdroju


Piotr Żółtek

 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/393/22
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 marca 2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
na terenie Gminy Rabka – Zdrój na 2022 rok

Podstawą prawną opracowania niniejszego Programu jest art. 11a ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.).

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój na 2022 rok.

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rabka-Zdrój.

3) Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.

4) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Rabce-Zdroju.

5) Wydziale IRG - należy przez to rozumieć Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

6) Schronisko - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt „PSIE POLE” mające swoją siedzibę pod adresem: 32-222 Racławice 91 (prowadzone przez firmę „DAMICH” Damian  Michalski z siedzibą ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 18, 32-300 Olkusz), z którym Gmina Rabka-Zdrój zawarła umowę na realizację usługi polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom.

7) Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne znajdujące się pod adresem: Rdzawka 220, 34-700 Rabka-Zdrój, z którym Gmina Rabka – Zdrój zawarła porozumienie.

8) Lokalna lecznica weterynaryjna – należy przez to rozumieć gabinet weterynaryjny znajdujący się na terenie Gminy Rabka – Zdrój (Przychodnia Weterynaryjna Pławecki Krzysztof, ul. Kilińskiego 48, 34-700 Rabka-Zdrój; Przychodnia Weterynaryjna SYRIUSZ, ul. Sądecka 24, 34-700 Rabka-Zdrój)

9) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

10) Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

11) Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

12) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

 1. Koordynatorem oraz realizatorem Programu jest Burmistrz Rabki-Zdroju za pośrednictwem Wydziału IRG oraz Straży Miejskiej.

1) Wszelkie sprawy związane z realizacją Programu należy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów: 18 26 91 559 (Wydział IRG), 18 26 79 263 (Straż Miejska) lub drogą mailową pod adresem: , oraz korespondencyjnie pod adresem: Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka – Zdrój.

2) Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt należy kierować do Wydziału IRG lub Straży Miejskiej.

3) W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy kontaktować się z numerami alarmowym 997 i 112 lub bezpośrednio z lekarzem weterynarii pod numerami telefonów:

- 609 095 520 – Krzysztof Pławecki

 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy.
 2. W ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt.

3) Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

5) Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych oraz drogowych z udziałem zwierząt.

6) Usypianie ślepych miotów.

7) Zapewnianie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych (kotów wolno żyjących) poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

8) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 1. Gmina zapewnia należytą opiekę sanitarno – weterynaryjną bezdomnym zwierzętom w Schronisku rozumianą w szczególności jako:

1) Zapewnienie pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego umożliwiającego zmianę pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne, być utrzymane na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym.

2) Zapewnienie wyżywienia.

3) Zapewnienie stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

4) Objęcie przyjętych zwierząt 14-dniową kwarantanną.

5) Odrobaczenie i szczepienie oraz leczenie zwierząt.

6) Wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt doprowadzonych do Schroniska.

7) Wykonywanie zabiegów eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach. Każdy zabieg eutanazji musi być udokumentowany przez lekarza weterynarii.

Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy odbywać się będzie

w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń napływających od mieszkańców

o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia.

Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy realizuje Schronisko według następujących zasad:

1) Odławianie zwierząt może być wykonywane jedynie przy pomocy urządzeń i środków niestwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia – również przy pomocy środków farmakologicznych, broni pneumatycznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2) Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3) Odłowione zwierzęta domowe przewozi się i oddaje pod opiekę Schroniska.

4) Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt.  8.

5) Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela, po upływie 14 – dniowego okresu kwarantanny liczonego od dnia jego przyjęcia do Schroniska mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.

6) Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane mogą być tylko przez lekarza weterynarii po upływie 14
  – dniowego okresu kwarantanny liczonego od dnia przyjęcia do Schroniska.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 1. Działania w zakresie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko w uzgodnieniu z Gminą. Bezdomne zwierzęta mogą zostać poddane adopcji po upływie 14 – dniowego okresu kwarantanny liczonego od dnia przyjęcia do Schroniska.

Zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych oraz drogowych z udziałem zwierząt.

 1. Gmina przy współpracy z lokalną lecznicą weterynaryjną (Przychodnia Weterynaryjna Krzysztof Pławecki, ul. Kilińskiego 48, 34-700 Rabka-Zdrój) zapewnia opiekę lekarsko – weterynaryjną zwierzętom rannym w wypadkach drogowych do czasu ich przejęcia przez Schronisko. Przez opiekę lekarsko – weterynaryjną rozumie się w szczególności: udzielenie pierwszej pomocy w miejscu wypadku, transport do miejsca leczenia, zapewnienie miejsca leczenia, karmienie, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjno – chirurgiczne oraz wykonywanie w razie konieczności zabiegów eutanazji (każdy zabieg eutanazji musi być udokumentowany przez lekarza weterynarii).

Usypianie ślepych miotów.

 1. Gmina w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt przy współpracy z mieszkańcami i lokalnymi lecznicami weterynaryjnymi prowadzi akcję usypiania ślepych miotów według następujących zasad:

1) Dorosła osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy Rabka – Zdrój może ubiegać się o darmowe uśpienie ślepego miotu psów lub kotów. W związku z tym składa ona w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju wniosek o przeprowadzenie w/w zabiegu.

2) Właściciel oświadcza, iż na własny koszt podda samice zabiegowi sterylizacji. Zabieg sterylizacji będzie należało wykonać nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia porodu. Po dokonaniu zabiegu sterylizacji właściciel samicy zobowiązany będzie do potwierdzenia tego faktu poprzez przedstawienie w Urzędzie Miejskim stosownego zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii w okresie od 3 do 6 miesięcy od dnia porodu.

3) Gmina zleca wybranej lecznicy weterynaryjnej uśpienie ślepego miotu.

4) Właściciel dostarcza ślepy miot do wskazanej przez Gminę lecznicy weterynaryjnej.

5) Ostateczną decyzję o uśpieniu podejmuje lekarz weterynarii.

6) W przypadku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców dot. ślepego miotu kotów wolno żyjących, Gmina zleca wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu wybranej lecznicy weterynaryjnej.

7) Liczba przeprowadzonych zabiegów uzależniona będzie od ilości środków zabezpieczonych w danym roku budżetowym.

Zapewnianie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie . Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych (kotów wolno żyjących) poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

 1. Gmina w celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych przy współpracy ze społecznymi opiekunami oraz lokalną lecznicą weterynaryjną (Przychodnia Weterynaryjna SYRIUSZ, ul. Sądecka 24, 34-700 Rabka-Zdrój) prowadzi akcję sterylizacji i kastracji według następujących zasad:

1) Dorosła osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy, chcąc otrzymać status społecznego opiekuna, składa w Wydziale IRG oświadczenie, w którym zobowiązuje się do dobrowolnej i bezpłatnej opieki nad kotami wolno żyjącymi rozumianej w szczególności jako: dokarmianie we własnym zakresie kotów wolno żyjących, utrzymanie czystości i porządku w miejscu dokarmiania oraz udział i podejmowanie działań zmierzających do ograniczania populacji kotów wolno żyjących.

2) Społeczny opiekun składa w Wydziale IRG oświadczenie, w którym zobowiązuje się do odłowienia i dostarczenia kota wolno żyjącego do lokalnej lecznicy weterynaryjnej oraz jego odbioru i wypuszczenia w miejscu odłowienia po dokonanym zabiegu kastracji i sterylizacji.

3) Gmina zleca lokalnej lecznicy weterynaryjnej wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji.

4) Liczba przeprowadzonych zabiegów uzależniona będzie od ilości środków zabezpieczonych w danym roku budżetowym.

5) W razie zaistniałej potrzeby Gmina przekaże klatkę do odławiania i przewozu kotów wolno żyjących zainteresowanym opiekunom społecznym. Przekazanie klatki nastąpi po podpisaniu przez opiekuna społecznego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

6) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu podejmuje lekarz weterynarii.

7) Gmina w ramach dostępnych środków przekazuje  społecznym opiekunom karmę dla kotów wolno żyjących.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 1. Gmina zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym spełniającym wytyczne do zapewnienia zwierzętom należytej opieki i właściwych warunków bytowania, które zostało wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 7 .

Przepisy prawa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 Programu, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności zgodnie z przepisami:

1) Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421),

3) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753),

4) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r., nr 158, poz. 1657).

 1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostają przeznaczone
  i zabezpieczone środki w budżecie Gminy w wysokości  87 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym:

1) Środki w wysokości  45 000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1-4.

2) Środki w wysokości  26 000,00 zł na realizację zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5.

3) Środki w wysokości  500,00 zł na realizację zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 6.

4) Środki w wysokości  15 000,00 zł na realizację zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 7.

5) Środki w wysokości  500,00 zł na realizację zadania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 8.

 1. Środki finansowe wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Podczas realizacji Programu niniejszy plan finansowy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb finansowania poszczególnych zadań w ciągu roku.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju


Piotr Żółtek