Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/deklaracja-dostepnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aktualnie niedostępne są jedynie niektóre pliki do pobrania. Rozpoczeliśmy szereg działań, który pozwoli na podniesienie poziomu dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadził Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
Tel. 18 2692000, fax: 18 2677700
Email:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Stachura, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 92 090. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


  1. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju obejmuje połączone przewiązką dwa budynki.
  • Stary budynek obejmuje przyziemie, parter i 3 piętra. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju znajdujących się na trzech piętrach budynku prowadzą schody. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku - wejście bezpośrednio z parkingu. Można wjechać wózkiem. Osoba z niepełnosprawnościami na parterze powiadamia pracownika Biura Obsługi Klienta o swojej obecności i potrzebie załatwienia sprawy.  Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnościami w celu jej obsłużenia.
  • Nowy budynek jest 2-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Na 1 piętro osoba z niepełnosprawnościami także może dostać się bez konieczności pokonywania schodów. Ma dwie możliwości. Po pierwsze może skorzystać z windy dla osób z niepełnosprawnościami lub z parteru starego budynku korzystając z przewiązki.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy Biurze Obsługi Klienta.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W Biurze Obsługi Klienta i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

 Przed głównym wejściem do budynku urzędu na parkingu znajdują się oznakowane wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W RABCE-ZDROJU

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rabki-Zdroju została zamieszczona informacja na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca, jeśli zamierza udać się do Urzędu Miejskiego celem załatwienia swojej sprawy.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Jeżeli w celu załatwienia Państwa sprawy zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego posługującego się językiem migowym to można zgłosić taki wniosek wysyłając e-mail:  lub faks 18 26 77 700 co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie Państwa wizyty. Można też zwrócić się pisemnie o pomoc w Sekretariacie, gdzie zostanie poproszony pracownik urzędu posługujący się językiem migowym.