3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Komunikaty
28 paź 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na   podstawie   art.   53   ust.   1   ustawy   z   dnia   27   marca   2003   r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.2022.503)  –  dalej:  upzp  oraz  art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia  strony  postępowania  o  wydaniu  28  października  2022  r.  decyzji  znak: WI-IV.746.1.68.2022  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  inwestycji  pn.: Przebudowa Podstacji Trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 1778, 265/3, 1780, 1775, 1774, 1764, obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka- Zdrój.1.

Strony  lub  ich  pełnomocnicy,  legitymujący  się  pełnomocnictwem sporządzonym  zgodnie z art. 32 i 33 Kpa mogą zapoznać się z treścią decyzji, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.68.2022.

Kontakt zapewniony jest:

  1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za  pośrednictwem  skrzynki  ePUAP  -  /ag9300lhke/skrytka,    faksem  -

12 422 72 08);

  1. pocztą tradycyjną  uwagi  i  wnioski  należy  kierować  na  adres  Małopolskiego  UrzęduWojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
  1. osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i  Technologii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem    organu    wydającego    decyzję,    tj.    Wojewody    Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 upzp, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie -  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej (art. 53 ust. 1 upzp):

-   Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

-   Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Ponadto, na podstawie ustawy Kpa, informuje się, że:

-     Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),

-     Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

(art. 33 § 1 Kpa),

-     Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),

 

1 Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony 26 sierpnia 2022 r. przez inwestora (którego reprezentuje pełnomocnik): PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

-     Pełnomocnik  dołącza  do  akt  oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis  pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa),

-     Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),

-      Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),

-      Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa),

-     W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),

-      W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa),

-     W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry