3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
23 wrz 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa, WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania, że został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km ist. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.

Informuje  się,  że  w  trakcie  postępowania  inwestor:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działający przez pełnomocników, zmienił wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w taki sposób, że zrezygnował  z podziału działki nr 3207/35 obr. 0001 Gronoszowa, j. ewid. Mszana Dolna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.3.2022.

Kontakt z organem zapewniony jest:

za    pośrednictwem    wszelkich    środków    komunikacji    zdalnej,    w    tym    komunikacji    elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;

  1. pocztą tradycyjną  -  uwagi  i  wnioski  należy  kierować  na  adres  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
  2. osobiście - wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612).

Na    stronie    BIP    Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego    w    Krakowie,    opublikowano    mapy z aktualnym przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce:

Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji; (https://bip.malopolska.pl/muw,m,334260,repozytorium-plikow.html)

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):

-       w prasie lokalnej,

-       na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  Krakowie,  Urzędu  Miasta  Mszana  Dolna,  Urzędu  Gminy  Mszana  Dolna,  Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry