3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
13 paź 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 12.09.2023 r. (uzupełniony 26.09.2023 r. i 10.10.2023 r. na wezwanie z 21.09.2023 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa układu torowego oraz budowa drogi na odcinku linii kolejowej 99 w km od 1,460 do km 1,922 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka-Zdrój, miejscowość Chabówka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121112_5.0001.340/8, 121112_5.0001.329/7, 121112_5.0001.333/3, 121112_5.0001.334/2, 121112_5.0001.334/6, 121112_5.0001.95/3, 121112_5.0001.93, 121112_5.0001.335/8, 121112_5.0001.94, 121112_5.0001.336, 121112_5.0001.337, 121112_5.0001.83/1, 121112_5.0001.338/4, 121112_5.0001.79/1, 121112_5.0001.78/1, 121112_5.0001.339/4, 121112_5.0001.77/1, 121112_5.0001.75, 121112_5.0001.76, 121112_5.0001.73, 121112_5.0001.72, 121112_5.0001.74/3, 121112_5.0001.74/1, 121112_5.0001.340/2, 121112_5.0001.71/1, 121112_5.0001.69/1, 121112_5.0001.74/2, 121112_5.0001.70/1, 121112_5.0001.340/4, 121112_5.0001.340/3, 121112_5.0001.70/2, 121112_5.0001.341, 121112_5.0001.69/2, 121112_5.0001.67, 121112_5.0001.523.

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 12 października 2023 r. postanowienia Nr 115/W/2023 znak: WI-II.7840.1.62.2023.MBB, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju oraz w prasie lokalnej.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, w godzinach pracy urzędu. Zaleca się wcześniejsze umówienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem tel. 12 39 21 609.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.62.2023.MBB.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry