3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
14 sie 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa;art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602) – dalej: utk oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094).

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 1 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa układu torowego oraz budowa drogi na odcinku linii kolejowej 99 w km od 1,460 do km 1,922 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" (na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 1 czerwca 2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika).

Zgodnie  z  art.  9w  ust.1  utk,  przedmiotowej  decyzji  został nadany  rygor  natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.11.2023:

  1. w Wydziale Infrastruktury   Małopolskiego   Urzędu   Wojewódzkiego   w   Krakowie,   pokój   18, ul. Basztowa 22 (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną: 12 39 21 610);
  2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
  1. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Jednocześnie informuje się, że treść decyzji wraz z załącznikami została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ Decyzja Wojewody Małopolskiego z 1 sierpnia …..:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,2317182,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-1-sierpnia-2023-r-znak- wi-iv7472112023-o-ustaleniu-lokalizacji-lini.html

Decyzja udostępniona została w BIP: 4 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami utk:

1) wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,

2)  pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych  ze  względu  na  przebieg  linii  kolejowej,  na  stronach  internetowych  tych  gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,

3)  w  przypadku  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym  albo  w  sytuacji,  gdy właściciel  lub  użytkownik  wieczysty  nie  żyją,  a  ich  spadkobiercy  nie  wykazali  prawa  do spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Od  przedmiotowej  decyzji  przysługuje stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do Ministra

Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie –  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9q ust. 2 i 2a utk):

-      w prasie lokalnej,

-      na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry