1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
12 lip 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: zakup przenośnych pętli indukcyjnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOREKTA

 

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA – PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH
 BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

 1. I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA RABKA-ZDRÓJ
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700

e-mail: urzad@rabka.pl,

strona internetowa:  www.rabka.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP): /n61qqa2j0b/skrytka

NIP : 735-10-06-084      

REGON: 491893090

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 t.j.) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

 1. III.  ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, 34-700 Rabka-Zdrój, zaprasza do składania ofert cenowych w ramach zamówienia na zakup przenośnych pętli indukcyjnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup 11 przenośnych pętli indukcyjnych:

Przez pętlę indukcyjną rozumie się: urządzenie przeznaczone dla osób słabosłyszących zwiększające dostępność informacyjno-komunikacyjną, którego celem jest wspomaganie słyszenia osób z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym. Zamówienie dotyczy 11 kompletnych zestawów, zgodnych z poniższym opisem:

 • Rodzaj pętli indukcyjnej: mobilna/przenośna
 • Obszar działania: min. 1-2m2 od urządzenia
 • Wbudowany mikrofon
 • Wyjścia typu Jack: 1x na mikrofon zewnętrzny, 1x zewnętrze źródło audio
 • 1x słuchawka, 1x mikrofon
 • Regulacja głośności pętli
 • Żywotność baterii: czas pracy min. 4 godziny; tryb czuwania powyżej 24 godzin
 • Zasilanie akumulatorowe
 • Ładowarka sieciowa
 • Zgodność z dyrektywą PN EN60118-4 (stosowny certyfikat)

Sprzedawca udzieli gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

Dostarczenie do Zamawiającego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 14 dni od daty zamówienia

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY KONIECZNE DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (JEŚLI DOTYCZY):

 

Nie dotyczy

 

VI. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA*:

- cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do dnia 20 lipca 2023 r., do godz. 16:00

Ofertę należy złożyć pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta, parter) ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania) lub poczty elektronicznej na adres:

Oferta powinna być oznaczona napisem: „Oferta na zakup przenośnych pętli indukcyjnych”

Oferty złożone po terminie nie zostaną zwrócone.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000 zł Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

Formularz ofertowy.

 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni stawiane kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx zapytanie ofertowe - zakup pętli indukcyjnych word KOREKTA.docx 23-07-12 16:46 99.99KB pobierz plik: zapytanie ofertowe - zakup pętli indukcyjnych word KOREKTA.docx
pdf zapytanie ofertowe - zakup pętli indukcyjnych KOREKTA pdf.pdf 23-07-12 16:46 1.24MB pobierz plik: zapytanie ofertowe - zakup pętli indukcyjnych KOREKTA pdf.pdf
docx formularz ofertowy - zakup pętli indukcyjnych.docx 23-07-12 16:45 93.08KB pobierz plik: formularz ofertowy - zakup pętli indukcyjnych.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry