1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
22 cze 2021
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1

Unieważniam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4
w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 78, wszczęty na podstawie Zarządzenia
Nr S.0050.62.2021 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 17 maja 2021 r..

  • 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rabka-Zdrój.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

            W dniu 18 czerwca 2021 r. do Burmistrza Rabki-Zdroju wpłynęło pismo wskazujące, iż mogły pojawić się nieprawidłowości związane z wyborem przedstawicieli do komisji konkursowej. Po przeanalizowaniu trybu wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej uznano, iż przedstawiciele do komisji konkursowej zostali wybrani niezgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

Ponadto nie zostały również spełnione wymogi wskazane w art. 11a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r., poz. 493).

Jak zostało wskazane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie  z dnia 
4 marca 2021  (sygn. III SA/Lu 19/21 ) „Delegowani przez właściwe organy członkowie komisji konkursowej nie tylko głosują w ich imieniu, ale też merytorycznie oceniają kandydatów, zadają w ich imieniu pytania kandydatom, czuwają także nad przestrzeganiem prawa podczas konkursu. Nie ulega zatem wątpliwości, że winni być do działania w imieniu organów, które reprezentują, należycie umocowani. Natomiast na organie prowadzącym szkołę ciąży obowiązek weryfikacji tych upoważnień.”

W związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu konkursu.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr Leszek Świder

 

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry