1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
07 wrz 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Zarządzenie Nr S.0050.142.2023 Burmistrza Rabki-Zdroju

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Rabka-Zdrój, w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), §3 ust.1 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju
z dnia 28 października 2020 roku, w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5a ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r.  poz. 571 z późn. zm.),  zarządzam, co następuje:

 • 1. Przedmiot i cel konsultacji
 1. Na terenie Gminy Rabka – Zdrój ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Rabka-Zdrój, w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Rabka – Zdrój do Rocznego Programu Współpracy przyjętego w procedowanym projekcie.
 • 2. Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami

Do udziału  konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na  terenie Gminy Rabka-Zdrój.

 • 3. Termin oraz sposób ogłoszenia konsultacji
 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od 21 września 2023 roku do 04 października 2023 roku poprzez:

1) udostępnienie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy, do wiadomości organizacji pozarządowych  od 21 września 2023 roku do dnia zakończenia  konsultacji,
2)  zebranie opinii i propozycji w przedmiocie projektu uchwały Rocznego Programu  Współpracy.

 1. Udostępnienie konsultowanego projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy będzie polegać na umieszczeniu go:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju,

2) na stronie internetowej gminy Rabka-Zdrój https://gmina.rabka.pl/

3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rabka-Zdrój   https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj

 1. Dokumentacja dotycząca konsultacji dostępna jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój.
 • 4. Formy przeprowadzenia konsultacji
 1. Organizacje pozarządowe Gminy Rabka-Zdrój w okresie od 21 września 2023 roku do 04 października 2023 roku mają prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia propozycji, do przedstawionego projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy w formie:

1) pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego,

2) pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urząd Miejski w Rabce-Zdroju,  ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój (z dopiskiem na kopercie: "konsultacje Roczny Program Współpracy na rok 2024"),  

     decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

3) elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres    w tytule należy podać:  

"konsultacje - Roczny Program Współpracy na rok 2024.

 1. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
 • 5. Odpowiedzialność za konsultacje

Komórka odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju,
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail:  , tel. 18 26 91 550.

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
 2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Burmistrza Rabki-Zdroju podejmującego rozstrzygnięcia w sprawach, które były przedmiotem konsultacji, ale Burmistrz Rabki-Zdroju rozpatruje wyniki konsultacji i bierze je pod uwagę jako jeden z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu.
 3. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:

1) przedmiocie i celu konsultacji,

2) terminie realizacji konsultacji,

3) organizacjach uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),

4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,

5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju,

2) na stronie internetowej gminy Rabka-Zdrój https://gmina.rabka.pl/

3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rabka-Zdrój https://bip.malopolska.pl/grabkazdroj

 • 7. Realizację zarządzenia powierzam inspektorowi Biura Promocji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.
 • 8. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rabki-Zdroju


Leszek Świder

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry