Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/XLII-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Rabce-Zdroju/idn:5919
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

14 wrz 2021
kategoria:
Aktualności
 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 22  września 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym).

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie uchwalenia „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju (78), 

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój (79),

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/286/17 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 września 2017 r. nr XXXVI/269/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3 (80),

4) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkującemu na terenie Gminy Rabka - Zdrój bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ (81),

5) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie: wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania (82),

6) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu dzierżawy nieruchomości oraz zawarcia umowy dzierżawy (83)

7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę Rabka-Zdrój na rzecz Stowarzyszenia działającego pod nazwą Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska (84),

8) w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rabka-Zdrój oraz tymczasowych pomieszczeń (85),

9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/324/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86),

10) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/320/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju w strukturze Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (87),

11) w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (88),

12) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok  (89),

13) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (90),

4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

5. Interpelacje i zapytania radnych.            

6. Zamknięcie sesji.

Z up. Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

/-/   Piotr Żółtek

Redagował: Piotr Kuczaj