1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Banery Projekty Unijne Gminy
02 lut 2022
kategoria:
Projekty Unijne

Wniosek o dofinansowanie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

 

Oś4

Regionalna polityka energetyczna

 

Działanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

Poddziałanie 4.4.2

Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr

TYTUŁ PROJEKTU

Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka - Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II

Całkowita wartość projektu:                   2.174.145,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane:           2.174.145,00 PLN

Dofinansowanie:                                   2.141.521,18 PLN

Zadania i działania realizowane w projekcie

  1. W wyniku projektu planuje się wymienić 150 źródeł ciepła na kotły gazowe. W wyniku realizacji działania zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły lub ogrzewacze pomieszczeń spalające paliwa gazowe.
  2. W wyniku projektu planuje się wymienić instalacje w budynkach objętych projektem. W celu wyliczenia budżetu wzięto pod uwagę maksymalną możliwą do otrzymania dotację przez mieszkańców.
  3. Przygotowanie analizy finansowo-ekonomicznej niezbędnej do przygotowania projektu i złożenia wniosku o dofinansowanie, jako załącznika obowiązkowego. W ramach działania planowane jest przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Gminy. Celem tych działań będzie zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu: - oszczędności zasobów naturalnych, - obniżenia niskiej emisji, - poprawy efektywności energetycznej.
  4. LIMITOWANE koszty pośrednie (stawka ryczałtowa).

 

 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z  uwzględnieniem analizy potrzeb.

Położenie miasta, podział administracyjny Gminy Rabka-Zdrój zlokalizowane jest w województwie małopolskim. Stanowi część powiatu nowotarskiego. sąsiaduje z Gminami:

Lubień, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Nowy Targ, Raba Wyżna.

Gmina Rabka-Zdrój zajmuje powierzchnię 6 916 hektarów. Na terenie Gminy występują następujące miejscowości:

- Rabka-Zdrój, - Chabówka, - Ponice, - Rdzawka

Demografia

Stan ludności Gminy Rabka-Zdrój na koniec 2017 roku wynosił 17 227 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2017 roku wynosiła 8 971 osób, a mężczyzn – 8 256 osób (co stanowiło około 47,92% ogółu ludności). W ciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie Gminy utrzymywała się na względnie stałym poziomie.

Klimat

Obszar Miasta Rabka-Zdrój cechuje się dużą zmiennością stanów pogody, a także występowaniem 6 pór roku, razem z przedwiośniem i przedzimiem. Średnioroczna temperatura kształtuje się w granicach 8,0 st. C, przy maksimum lipcowym 18,0 st. C i minimum w styczniu -3,0 st. C. Roczna suma opadów wynosi od 730-780 mm.

Przeważającym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni i południowo-zachodni.

Mieszkalnictwo Na terenie Gminy Rabka-Zdrój znajdowało się w 2017 roku łącznie 3 691 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych, zarówno w budynkach jedno- jak i wielorodzinnych, na terenie Gminy Rabka-Zdrój wyniosła w 2017 roku 460 483 metrów kwadratowych. Obejmowała ona łącznie 5 539 mieszkań składających się z 23 739 izb.

Na obszarze Gminy przeprowadzona została ankietyzacja i inwentaryzacja źródeł emisji w sektorze budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 83,1 m2 w 2017 roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą Gminę przypadało około 26,7 m2 powierzchni mieszkania. Średnio na 1000 mieszkańców miasta przypadało około 321,5 mieszkań.

Jak wynika z danych na terenie Gminy 4 342 mieszkań było wyposażonych w 2017 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 1 831 mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego (wyłącznie na obszarze miejskim Gminy).

Zasoby przyrodnicze

Na obszarze Miasta Rabka-Zdrój znajdują się zasoby przyrodnicze o charakterze obszarów prawnie chronionych, do których należą:

- Rezerwat przyrody - Luboń Wielki

- Obszar chronionego krajobrazu - Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

- Obszar NATURA 2000 - Ostoja Gorczańska

- Pomnik przyrody w postaci grupy drzew na wokół starego kościoła, Muzeum Etnograficzne im. W. Orkana,

- Pomnik przyrody w postaci drzewa (jesion wyniosły) w dzielnicy Na Słonem,

- Pomnik przyrody w postaci grupy drzew w Parku Zdrojowym,

- Pomnik przyrody w postaci grupy drzew na Wzgórzu Piątkowa, wokół zabytkowego kościoła,

- Pomnik przyrody w postaci drzewa (dębu) na końcu Rynku, pomiędzy zabudowaniami,

- Pomnik przyrody w postaci w postaci drzewa (sosny) koło cmenatrza,

- Pomnik przyrody pn. Pociesznej Wody w postaci ocembrowanego źródła znajdującego się przy małej kapliczce;

- Pomnik przyrody w postaci drzewa (dębu) koło źródła „Krokus”.

Dla obszaru Gminy sporządzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, z którego wynika, iż w Gminie występuje nadmierne zużycie energii do celów grzewczych i związana z

tym emisja gazów cieplarnianych. Ponadto, w opracowaniu wskazano, iż sektor budynków mieszkalnych należy do obszarów problemowych i konieczne jest podjęcie działań

mających na celu ograniczenie zużycia energii końcowej, poprzez między innymi, podwyższenie sprawności spalania paliw, a także niezbędne jest podjęcie działań

wpływających na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Obecnie, większość budynków mieszkalnych posiada niską klasę efektywności energetycznej, a także nie spełniają one

wymogów izolacyjności cieplnej. Równocześnie, na obszarze Gminy stosowane są wciąż niskoefektywne piece i kotły na paliwa stałe, które wymagają modernizacji.

Ponadto, obszar Gminy, zgodnie z corocznymi raportami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, charakteryzuje się występowaniem niskiej jakości

powietrza atmosferycznego i podwyższonych, ponadnormatywnych, wartości stężeń substancji zanieczyszczających. Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie

małopolskim w 2016 roku występują podwyższone wartości stężenia substancji takich jak: benzo(a)piren, pyły PM10 i PM2,5, a także zawartość ozonu atmosferycznego.

Ponadto, w ww. raporcie, wskazano, iż przyczyną przekroczeń jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Jednocześnie, dla całego obszaru województwa, obowiązuje Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze uchwalony 23.01.2017 r. W opracowaniu określona została diagnoza społeczno-gospodarcza, wraz z poziomem stanu zanieczyszczenia, z których wynika, iż większość użytkowanych kotłów mają ręczny załadunek i eksploatowane są powyżej 5 lat, a istotną grupę stanowią urządzenia ponad 10-letnie. Dodatkowo, w Programie, określone zostały konieczne do podjęcia działania w celu ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego, w tym m. in. modernizacja źródeł ciepła.

Do najważniejszych obszarów problemów zidentyfikowanych na terenie Miasta można zaliczyć:

- wysoka emisja wynikająca z niskiej jakości kotłów węglowych zlokalizowanych na terenie Miasta,

- zły stan techniczny urządzeń grzewczych na terenie Miasta w budynkach mieszkalnych.

Społeczno – gospodarcze cele projektu

Dla obszaru Gminy sporządzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, z którego wynika, iż w Gminie występuje nadmierne zużycie energii do celów grzewczych i związana z tym emisja gazów cieplarnianych. Ponadto, w opracowaniu wskazano, iż sektor budynków mieszkalnych należy do obszarów problemowych i konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie zużycia energii końcowej, poprzez między innymi, podwyższenie sprawności spalania paliw, a także niezbędne jest podjęcie działań wpływających na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie, na obszarze Gminy stosowane są wciąż niskoefektywne piece i kotły na paliwa stałe, które wymagają modernizacji. Ponadto, obszar Gminy, zgodnie z corocznymi raportami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, charakteryzuje się występowaniem niskiej jakości powietrza atmosferycznego i podwyższonych, ponadnormatywnych, wartości stężeń substancji zanieczyszczających. Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku występują podwyższone wartości stężenia substancji takich jak: benzo(a)piren, pyły PM10 i PM2,5, a także zawartość ozonu atmosferycznego. Ponadto, w ww. raporcie, wskazano, iż przyczyną przekroczeń jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Jednocześnie, dla całego obszaru województwa, obowiązuje Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze uchwalony 23.01.2017 r. W opracowaniu określona została diagnoza społeczno-gospodarcza, wraz z poziomem stanu zanieczyszczenia, z których wynika, iż większość użytkowanych kotłów mają ręczny załadunek i eksploatowane są powyżej 5 lat, a istotną grupę stanowią urządzenia ponad 10-letnie. Dodatkowo, w Programie, określone zostały konieczne do podjęcia działania w celu ograniczenia emisji z sektora komunalno-bytowego, w tym m. in. Modernizacja źródeł ciepła.

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego i występujących w nim problemów stwierdzona została konieczność podjęcia działań minimalizujących negatywny efekt w podziale na przedstawione poniżej cele projektu. Nadrzędnym celem jest poprawa efektywności źródeł ciepła w budynkach w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie małopolskim. Tym samym, wzrośnie atrakcyjność turystyczna regionu, co pozwoli na uzyskanie korzyści gospodarczych w związku z poprawą warunków turystycznych w powiecie. W sposób pośredni skorzystają w ten sposób przedsiębiorcy i osoby związane z branżą turystyczno-gastronomiczną, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i podwyższenia jakości życia mieszkańców.

Celem pośrednim jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze, co spowoduje oszczędności w budżetach mieszkańców mogących być przeznaczonych na dodatkowe działania związane z termomodernizacją budynku i uzyskanie efektu skumulowanego.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła. Widoczne, pozytywne efekty realizacji projektu, przyczynią się do zwiększenia zainteresowania postawami proekologicznymi mieszkańców i mogą spowodować w efekcie podobne działania finansowane ze środków własnych mieszkańców w ich budynkach. W konsekwencji zrealizowane zostaną inwestycje komplementarne i uzyskany zostanie efekt skali, który spotęguje pozytywne skutki realizacji projektu.

Wskazane cele zostały określone w oparciu o zachowanie zasady efektywności kosztowej, gdyż planowane przedsięwzięcie nie wymaga inwestycji w nowe obiekty, a opierać się będą na dostępnych zasobach, a także warianty modernizacyjne zostaną opracowane w oparciu o ocenę charakterystyki energetycznej dla budynku w którym przedstawiono zostaną najbardziej opłacalne rozwiązania. Tym samym pozwalają one na zminimalizowanie oddziaływania na środowiskowo związanego z inwestycjami budowlanymi i zmniejszaniem powierzchni biologicznie czynnej, niwelując przy okazji koszt środowiskowy związany z nadmierną emisją substancji zanieczyszczających.

Ponadto, założone cele pozwolą na rozwiązanie występujących problemów społeczno-gospodarczych regionu dla wszystkich interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem osób użytkujących obiekty. Zakres celów pozwala tym samym na spełnienie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Realizacja założonego celu głównego, a także komplementarnych z nim celów dodatkowych, pozwoli na uzyskanie lepszego efektu i dogłębnego rozwiązania wskazanych sytuacji problemowych.

Wskazane powyżej cele będą mogły być zmierzone wskaźnikami rezultatu, zgodnymi z listą wskaźników w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H