1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
17 lip 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na  podstawie  art.  72  ust.  6  ustawy  z  3  października  2008  r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094) WOJEWODA  MAŁOPOLSKI zawiadamia,  że  26  maja  2023  r.  została  wydana  decyzja  znak:  WI-IV.746.1.22.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 1,867 (od km 1,855 do km 1,880 - wg kilometracji projektowanej toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 340/1 obr. 0001 Chabówka, j.ewid. Rabka-Zdrój.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy:

  1. osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul.   Basztowa   22,   31-156   Kraków,   Oddział   Gospodarki   Przestrzennej,   pok.   nr   19, (po telefonicznym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod nr tel. 12 39 21 653), powołując się na znak sprawy WI-IV.746.1.22.2023,
  2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za  pośrednictwem  skrzynki  ePUAP  -  /ag9300lhke/skrytka,  faksem  - 12 422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 653;
  1. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Jednocześnie informuje się, że treść decyzji została udostępniona z dniem 14.07.2023 r., na okres  14  dni,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;

(https://bip.malopolska.pl/muw,m,334260,repozytorium-plikow.html)

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry