1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
13 lip 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia,   że   1   czerwca   2023   r.   zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne (znak: WI-IV.747.2.11.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa układu torowego oraz budowa drogi na odcinku linii kolejowej 99 w km od 1,460 do km 1,922 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr

99 Chabówka - Zakopane" w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek1    inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.

Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w jedn. ewid. Rabka-Zdrój, w obrębie 0001 Chabówka, oznaczone w ewidencji gruntów:

339, 338, 337, 333, 335, 334/1, 334/2, 329/6, 95/2, 93, 94, 83, 79, 78, 77, 76, 74/1, 74/3, 73, 70, 74/2,

71, 72, 69, 340/4, 340/3, 341, 75, 340/8, 340/2, 67, 336, 523

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie -  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.11.2023.

Kontakt z organem zapewniony jest:

  1. za pośrednictwem  wszelkich  środków  komunikacji  zdalnej,  w  tym  komunikacji  elektronicznej

(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;

  1. pocztą   tradycyjną   -   uwagi   i   wnioski   należy   kierować   na   adres   Małopolskiego   Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);

  1. osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-610).

 

Na  stronie  BIP  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  Krakowie,  opublikowano  mapy z  przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce:   Urząd Wojewódzki/Wydziały/Infrastruktury/Repozytorium plików/WI-IV.747.2.11.2023 Załączniki graficzne (…)

https://bip.malopolska.pl/muw,a,2306913,zalaczniki-graficzne-do-sprawy-znak-wi-iv7472112023- budowa-peronu-jednokrawedziowego-wraz-z-infrastr.html

POUCZENIA

1 Wniosek znak: IRRK3/2/2.2131.3.2023.IRE-00976-I z 1 czerwca 2023 r., złożony w tut. Urzędzie 1 czerwca br., uzupełniony

30 czerwca 2023 r.

Informuje się, że zgodnie z przepisami utk:

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

1) wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;

2) właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację linii kolejowej, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

W  przypadku  nieuregulowanego  stanu  prawnego  nieruchomości  objętych  wnioskiem  o wydanie decyzji   o ustaleniu   lokalizacji   linii   kolejowej   lub   braku   w   katastrze   nieruchomości  danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

 

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)    nieruchomości   stanowiące   własność   Skarbu   Państwa   lub   jednostki   samorządu terytorialnego,  objęte  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  linii kolejowej,  nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami  (przepisu  tego  nie  stosuje  się  do  gruntów  wnoszonych  przez  PKP  S.A. w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podst. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu jest nieważna;

2)    w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie  wydaje  się decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  dla  innych  inwestycji,  a  toczące się postępowania  w   tych   sprawach   podlegają  zawieszeniu   z   mocy   prawa   do   czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i  realizacja  następuje  za  zgodą  podmiotu,  na  wniosek  którego  wszczęto  postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);

3)    w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (chyba, że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).

 

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1)    zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie będącej własnością Skarbu  Państwa  i  jednostki  samorządu  terytorialnego  objętej  wnioskiem  o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

2)    przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego,

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca,  są zobowiązani do zgłoszenia

właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie

7 dni od dnia zbycia.

Niedokonanie  ww.  zgłoszenia  i  prowadzenie  postępowania  bez  udziału  nowego  właściciela  lub

użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:

1)    Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa).

2)    Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

(art. 33 § 1 Kpa).

3)    Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).

4)    Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33

  • 3 Kpa).

 

5)    Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi(art.

40 § 1 Kpa).

6)    Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa).

7)    Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy  zamieszkałego  w Rzeczypospolitej  Polskiej  i  nie  działa  za  pośrednictwem  konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do         doręczeń,    chyba    że    doręczenie    następuje    usługą    rejestrowanego    doręczenia elektronicznego(art. 40 § 4 Kpa).

8)    W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).

9)    W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa).

10)  W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):

-      w prasie lokalnej,

-      na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.pdf 23-07-13 12:12 134.31KB pobierz plik: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry