3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
14 wrz 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia,    że    25    lipca    2022    r.    zostało    wszczęte    postępowanie    administracyjne (znak: WI-IV.747.2.4.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa,  działającego  przez  pełnomocników  – złożony 25 lipca 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 r.

Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

Powiat nowotarski

Gmina Rabka-Zdrój

obręb 121112_5.0001 Chabówka

265/2, 265/3, 265/5, 1774, 1779, 1780, 265/8, 265/9, 265/10, 219/5, 67, 124, 242, 1764, 137/2, 137/1,

97, 98, 1777, 1778, 1767, 1770, 1772, 1771, 1773, 134, 1775, 126, 318, 340/6, 340/5, 123/2, 123/1,

122, 121, 120, 119, 113/1, 113/2, 321, 321, 319, 317, 316, 315, 292, 291, 125, 128, 133/1, 133/2,

135/3, 135/4, 136, 100, 89, 99/2, 329/1, 1766,

Gmina Raba Wyżna

obręb 121111_2.0008 Skawa

7112/11,  7112/4,  6897/7,  6897/3,  6889/7,  5995/23,  5893/1,  5894/4,  5894/11,  5995/17,  5897/42,

5896/26, 5894/2, 5893/2, 5891/1, 5891/3, 5894/24, 5894/23, 5894/7, 5892/2, 7580, 5896/28.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie -  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.4.2022.

Kontakt z organem zapewniony jest:

  1. za pośrednictwem  wszelkich  środków  komunikacji  zdalnej,  w  tym  komunikacji  elektronicznej

(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;

  1. pocztą   tradycyjną   -   uwagi   i   wnioski   należy   kierować   na   adres   Małopolskiego   Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);

  1. osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-653). Na stronie BIP  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  Krakowie,  opublikowano  mapy z przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce:

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax  12 39 21 917, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka

Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji; https://bip.malopolska.pl/muw,a,2160782,budowa-lacznicy-w-chabowce-w-ciagu-linii-kolejowych- nr-98-sucha-beskidzka-chabowka-i-nr-99-chabowka-.html

 Informuje się, że zgodnie z przepisami utk:

 POUCZENIA

 Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:

1) wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;

2) właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację linii kolejowej, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

W  przypadku  nieuregulowanego  stanu  prawnego  nieruchomości  objętych  wnioskiem  o wydanie decyzji   o ustaleniu   lokalizacji   linii   kolejowej   lub   braku   w   katastrze   nieruchomości  danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie  żyją, a  ich  spadkobiercy  nie  wykazali  prawa  do  spadku,  zawiadomienie  właściciela  lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w  drodze  obwieszczenia  w  urzędzie wojewódzkim  i  urzędach gmin  właściwych ze  względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

1)    nieruchomości   stanowiące   własność   Skarbu   Państwa   lub   jednostki   samorządu terytorialnego,  objęte  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  linii kolejowej,  nie mogąbyć przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (przepisu tego nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez PKP S.A. w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podst. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP).

Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu jest nieważna;

2)    w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie  wydaje  się decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  dla  innych  inwestycji,  a  toczące się postępowania w   tych   sprawach   podlegają zawieszeniu   z   mocy   prawa   do   czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);

3)    w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji  architektoniczno-budowlanej  do  wniesienia  sprzeciwu  od  zgłoszenia  (chyba że  postępowanie  dotyczy  inwestycji  celu  publicznego,  których  przygotowanie  i  realizacja następuje  za  zgodą  podmiotu,  na  wniosek  którego  wszczęto  postępowanie  w  przedmiocie wydania                                                                                             decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).

 W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1)    zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie będącej własnością Skarbu  Państwa  i  jednostki  samorządu  terytorialnego  objętej  wnioskiem  o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

2)    przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego,

-  nabywca,  a  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  nabywca  i  zbywca,  są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia.

Niedokonanie  ww.  zgłoszenia  i  prowadzenie  postępowania  bez  udziału  nowego  właściciela  lub

użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:

1)    Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa).

2)    Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

(art. 33 § 1 Kpa).

3)    Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).

4)    Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33

  • 3 Kpa).

5)    Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi

(art. 40 § 1 Kpa).

6)    Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa).

7)    Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy  zamieszkałego  w Rzeczypospolitej  Polskiej  i  nie  działa  za  pośrednictwem  konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa).

8)    W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).

9)    W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa).

10)  W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):

-      w prasie lokalnej,

-      na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o wszczęciu - TEKST.pdf 22-09-14 09:32 152.24KB pobierz plik: Obwieszczenie o wszczęciu - TEKST.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry