3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
01 wrz 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym        (Dz.U.2022.503)        –        dalej:        upzp        oraz        art.        49        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia   strony   postępowania   o   wydaniu   31   sierpnia   2022   r.   postanowienia   znak: WI-IV.746.1.41.2021   prostującego   oczywistą   omyłkę   w   decyzji   Wojewody   Małopolskiego z 1 października 2021 r. znak: WI-IV.746.1.41.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:

- od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142,

- od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221.

Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:

- od km 8,367 do km 8,485 zlokalizowanego w km 8,446,

- od km 19,181 do km 19,217 i od km 19,245 do km 19,269 zlokalizowanego w km 19,222;

wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”

na działkach nr 4102/7 obr. Rabka-Zdrój, jedn. ewid. Rabka-Zdrój; nr 872/11 obr. Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; nr 5278/3, 5279/1 obr. Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra- Sidzina, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734

Warszawa), którego reprezentowała Pani Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).

Strony   lub   ich   pełnomocnicy,   legitymujący   się   pełnomocnictwem   sporządzonym   zgodnie z art. 32 i 33 Kpa mogą zapoznać się z treścią postanowienia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2021.

Kontakt zapewniony jest:

  1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za

pośrednictwem         skrzynki         ePUAP         -         /ag9300lhke/skrytka,                   faksem         -

12 422 72 08);

  1. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
  2. osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-653).

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej (art. 53 ust. 1 upzp):

-   Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Urzędu

Miejskiego w Makowie Podhalańskim, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Ponadto, na podstawie ustawy Kpa, informuje się, że:

-     Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),

-     Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

(art. 33 § 1 Kpa),

-     Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),

-     Pełnomocnik  dołącza  do  akt  oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis  pełnomocnictwa

(art. 33 § 3 Kpa),

-     Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi

(art. 40 § 1 Kpa),

-      Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),

-      Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa),

-     W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia

się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),

-      W  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa),

-      W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry