3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
16 wrz 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia    strony   postępowania   o   wydaniu   decyzji   (znak   sprawy:   WI-IV.746.1.58.2022) z  16 września 2022 r. o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci dwóch linii kablowych SN 15kV wraz  z   traktem  światłowodowym  dla  zasilania  podstacji  trakcyjnej  Chabówka  w  ramach zadania pn. Przebudowa podstacji trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 1780, 1778, 1770, 1775, 1774, 1766, 1764, 265/10, 265/9, 265/3, 265/2, 219/5 obr. Chabówka, j. ewid. Rabka -Zdrój oraz nr: 4102/7, 4102/6, 4102/5 obr. Rabka-Zdrój, j. ewid. Rabka –Zdrój

na  wniosek  inwestora  tj.:  : PKP  Energetyka  S.A.  ul.  Hoża  63/67,  00-681  Warszawa,  którego reprezentuje: Pan Paweł Ślązak - złożonego 21 lipca 2022 r., uzupełnionego 28 lipca 2022 r., 1 sierpnia 2022 r. oraz 23 sierpnia 2022 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2022) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 226lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie  14  dni  od  dnia  jej  doręczenia.  Odwołanie  należy  składać  za  pośrednictwem  organu wydającego  decyzję,  tj.  Wojewody  Małopolskiego  (na  adres:  ul. Basztowa  22,  31-156  Kraków). Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec się  prawa  do  wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

 Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie -  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji:

-     na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

-     na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry