3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
02 lis 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w wydanej decyzji

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia       strony       postępowania      o       wydaniu       postanowienia       znak: WI-IV.747.2.4.2022 z 28 października 2022 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej  omyłki  w  decyzji  Wojewody  Małopolskiego  z  6  października  2022  r.,  znak WI-IV.747.2.4.2022  ustalającej  lokalizację  linii  kolejowej  dla  zamierzenia  pn.:  Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99

Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce  w  ciągu  linii  kolejowych  nr  98  Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. postanowieniem (powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.4.2022) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22.

Od  niniejszego  postanowienia  służy  stronom  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenia należy składać za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie -  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego  w  Rabce-Zdroju  oraz  Urzędu Gminy Raba Wyżna (właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej) oraz w prasie lokalnej, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry