1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 183 - Burze!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
12 paź 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

Na  podstawie  art.   11d  ust. 5 ustawy z  dnia  10  kwietnia  2003   r.  o  szczególnych  zasadach przygotowania  i   realizacji   inwestycji   w  zakresie  dróg  publicznych  (jednolity   tekst:   Dz. U.  z  2023 r., poz.  162  z  pin.  zm.)  oraz  art.   49   ustawy  z  dnia   14  czerwca    1960  r.  - Kodeksu   postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r, poz. 775 z pin. zm.), STAROSTA NOWOTARSKI zawiadamia, że na wniosek:  Burmistrza Rabki-Zdroju, ul.  Parkowa 2, 34-700  Rabka-Zdrój, reprezentowanego przez  pełnomocnika:  Pana Krzysztofa Farona,  adres do  korespondencji:   FKprojekt Biuro  Usług  Inżynierskich  Krzysztof  Faron,  33-390  Łącko  870,  z  dnia:  31.08.2023  r.  (data  wpływu: 01.09.2023 r.),   uzupełniony    w  dniu  03.10.2023  r.,   zostało   wszczęte   postepowanie   administracyjne w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu zagospodarowania  terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego  dla inwestycji  pod  nazwą: „Rozbudowa  drogi  gminnej  nr  2512001  Chabówka-Skawa  od  km  0+003,45  do  km  0+102,00  wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chabówka, gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski".

Inwestycja  planowana jest  do   realizacji   w:  jednostka  ewidencyjna  Rabka-Zdrój  [121112_5],  obręb Chabówka [0001], powiat nowotarski,  województwo małopolskie, na niżej  wymienionych działkach ewidencyjnych:

  • miedzy liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, przeznaczonych pod drogę w całości: 234/1, 234/2;
  • miedzy liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, podlegających podziałowi: 239/1 (239), 241/1 (241), 243/1 (243),  698/29 (698/26),  698/31 (698/27), 246/1 (246);
  • poza liniami rozgraniczającymi  teren projektowanego pasa drogowego  rozbudowywanej  drogi gminnej,  w granicach  terenu objętego  obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci  uzbrojenia terenu: 709, 698/32 (698/27);
  • poza liniami rozgraniczającymi  teren projektowanego pasa drogowego  rozbudowywanej  drogi gminnej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: 246/2 (246);
  • poza liniami rozgraniczającymi  teren projektowanego pasa drogowego  rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach  terenu objętego obowiązkiem budowy tymczasowych  obiektów budowlanych oraz obowiązkiem rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych: 232, 233;
  • poza liniami rozgraniczającymi  teren projektowanego pasa drogowego  rozbudowywanej  drogi gminnej, w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji  - teren wód płynących: 67;

W   odniesieniu    do   nieruchomości,  które   znajdują   się  miedzy  liniami  rozgraniczającymi  teren projektowanego pasa drogowego  i podlegają podziałowi  - przed nawiasem podano numer działki,  która powstaje  w  wyniku  zatwierdzenia podziału i jest  przeznaczona  pod  drogę;  w nawiasie  podano  numer działki  przed  podziałem.   W  odniesieniu  do  nieruchomości   objętych  obowiązkami, które  podlegają podziałowi - przed  nawiasem  podano numer  działki,  która powstaje  w  wyniku  zatwierdzenia  podziału i pozostaje  w  dotychczasowym  użytkowaniu,  a jej  część zostaje  objęta  ww. obowiązkami;  w  nawiasie podano numer działki przed podziałem.

W związku  z tym  zainteresowane strony będące uczestnikami  tego  postepowania, mogą zapoznać się z  aktami   sprawy   oraz   wnieść   swoje  uwagi  i    zastrzeżenia   do  przedmiotu  postępowania  w  Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego  14,  pokój  nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub  mailowo  -  prowadząca  sprawę  inspektor  Aleksandra  Zawadzka,  nr  tel.  182610767,  e-mail:   (godziny  przyjmowania  stron:  poniedziałek  -  07:30 -15:00; wtorek- 07:30-11:00; czwartek-  11:00-15:00; piątek - 07:30-11:00). Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę,  a dla pozostałych  stron - po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.  ukazania  się  obwieszczenia  zawiadamiającego  o wszczęciu postepowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry