1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
24 lis 2023
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nr 19-2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w wymiarze: 3 osoby – 3 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.

 1. Wymagania obligatoryjne:
  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ochrona środowiska (licencjat, inżynier, magister-inżynier lub magister).
  • Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
  • Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
  • Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym.
  • Wymagane umiejętności zawodowe:
 • znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • znajomość „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych).
 1. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
  • znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
  • prawo jazdy kategorii B.
 2. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą Klientów Indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Moja Woda”, w tym m.in.:

 1. ocena wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
 2. prowadzenie rejestrów wniosków i umów, c) sporządzenie umowy dotacji, d) weryfikacja wniosków o płatność.
 3. sporządzanie dyspozycji przelewu,
 4. udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej.
 • Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
 1. listu motywacyjnego;
 2. życiorysu zawodowego (CV);
 3. wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
 4. kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
 5. kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
 6. kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
 8. oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
 9. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
 10. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
 11. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:

do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu)

lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:

do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.19.2023, Referent ZD – Kraków – Imię i Nazwisko”.

 1. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:

 • rozmowę kwalifikacyjną.
 1. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
 • możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 • w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 • prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
 • możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
 • możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 • dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa: dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf KP.111.19.2023 Ogłoszenie o naborze w ZD-1.pdf 23-11-24 14:05 206.39KB pobierz plik: KP.111.19.2023 Ogłoszenie o naborze w ZD-1.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry