3Dyżury Pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
22 sie 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów    na    wolne    stanowisko    pracy:    Referent   w Zespole    Księgowości w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.


I.
1.    Wymagania obligatoryjne
1.1.     Wykształcenie:    wyższe    ekonomiczne    o    specjalizacji    rachunkowość    lub
wykształcenie wyższe i ukończony kurs z zakresu księgowości;
1.2.     Obligatoryjne wymagane uprawnienia: brak;
1.3.    Doświadczenie zawodowe: staż pracy w księgowości (min. 1 rok) lub w instytucji finansowej (min. 1 rok);
1.4.    Predyspozycje   osobowościowe:   komunikatywność,   rzetelność,   dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu oraz chęć pogłębiania swojej wiedzy zawodowej;
1.5.     Wymagane umiejętności zawodowe:
•       znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
•    umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych,    znajomość   instrukcji   kancelaryjnej   i   stosowania   jednolitego rzeczowego wykazu akt;
•       umiejętność pracy w zespole;
•       umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
•       umiejętność obsługi urządzeń biurowych.2.    Wymagania fakultatywne:
2.1.     Znajomość  zasad  finansowania  zadań  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
2.2.     Prawo jazdy kategorii B.
II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
•         Obsługa dokumentacji księgowej związanej m.in. z Programem Czyste Powietrze itp.
•         Zadania pomocnicze:
a)  archiwizacja;
b)  inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a)  listu motywacyjnego;
b)  życiorysu zawodowego (CV);
c)  wypełnionego   kwestionariusza   osobowego   kandydata   (dostępny   na   stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d)  kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e)  kserokopii  świadectw   pracy  (a  w  przypadku   pracy   aktualnie   wykonywanej   -
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f)    kserokopii  dokumentów  potwierdzających  wymagane  doświadczenie  zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g)  oświadczenie  kandydata  o  niekaralności  (dostępne  na  stronie  podmiotowej  BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h)  oświadczenie   do   rekrutacji   bieżącej   (dostępne   na   stronie   podmiotowej   BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i)   podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy
(dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j)   inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:

do   23.08.2022   r.   do   godziny   15:30   (decyduje   data   wpływu   do   siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)

lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:

do   23.08.2022   r.   do   godziny   15:30   (decyduje   data   wpływu   do   siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.20.2022, Referent KS – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony    Środowiska    i    Gospodarki    Wodnej    w    Krakowie    nr    3-2018    z dnia
01 października 2018 r.  w  sprawie  zatrudniania  pracowników  w  biurze  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Nabór obejmuje:

•        rozmowę kwalifikacyjną.
VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:

•         wynagrodzenie zasadnicze od 4000,00 zł plus dodatek stażowy;
•         możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
•    w   ramach   Zakładowego   Funduszu   Świadczeń   Socjalnych:   karta   MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
•         prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
•         możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
•         możliwość awansu (poziomy, pionowy);
•         dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf KP.111.20.2022 Ogłoszenie o naborze.pdf 22-08-22 18:01 203.68KB pobierz plik: KP.111.20.2022 Ogłoszenie o naborze.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry