1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 183 - Burze!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Komunikaty
23 lis 2022
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa, art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984) – dalej: utk oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 czerwca 2022 r., uzupełniony 8 lipca 2022 r., zmieniony 10 sierpnia 2022 r.).

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.3.2022.

Wobec powyższego kontakt zapewniony jest:

1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;
2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3.  osobiście  jedynie  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  i  wyłącznie  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612).

Jednocześnie  informuje  się,  że  treść  decyzji,  została  udostępniona  18  listopada  2022  r. w Biuletynie Informacji  Publicznej  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Krakowie  –  w menu  podmiotowym  w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji, (link):
https://bip.malopolska.pl/muw,a,2192523,decyzja-wojewody-malopolskiego-znak-wi-iv747232022-z-
28102022-r-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejo.html

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
1) wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,
2)  pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych  ze  względu  na  przebieg  linii  kolejowej,  na  stronach  internetowych  tych  gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,
3)  w  przypadku  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym  albo  w  sytuacji,  gdy właściciel  lub  użytkownik  wieczysty  nie  żyją,  a  ich  spadkobiercy  nie  wykazali  prawa  do spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Od  przedmiotowej  decyzji  przysługuje stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do Ministra
Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156
Kraków), w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie –  doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9q ust. 2 i 2a utk):
-       w prasie lokalnej,
-    na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, Urzędu Gminy Mszana Dolna (właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej).

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry