3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Banery Czyste powietrze REGULAMIN NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Regulamin udzielania dotacji na wymianę starych kotłów - POBIERZ

Załącznik Nr 1  - WNIOSEK o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła - POBIERZ

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy - POBIERZ

Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE  o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac - POBIERZ

Załącznik Nr 4 - PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO - POBIERZ

Załącznik Nr 5 - WNIOSEK INWESTORA o rozliczenie udzielonej Dotacji - POBIERZ

Załącznik Nr 6 - WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU - POBIERZ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, telefon kontaktowy: 18 26 92 000.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawanej przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, IZ RPMP.

 

kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 4 - Klauzula informacyjna 4.4.2 i 4.4.3.pdf 19-07-19 08:20 198KB pobierz plik: 4 - Klauzula informacyjna 4.4.2 i 4.4.3.pdf
pdf Załącznik nr 6 do Regulaminu - WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU.pdf 17-12-07 08:46 303.07KB pobierz plik: Załącznik nr 6 do Regulaminu - WSTĘPNA DEKLARACJA UDZIAŁU.pdf
pdf Załącznik nr 5 do Regulaminu - WNIOSEK INWESTORA o rozliczenie udzielonej Dotacji.pdf 17-12-07 08:46 311.65KB pobierz plik: Załącznik nr 5 do Regulaminu - WNIOSEK INWESTORA o rozliczenie udzielonej Dotacji.pdf
pdf Załącznik nr 4 do Regulaminu - PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO.pdf 17-12-07 08:46 300.64KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do Regulaminu - PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO.pdf
pdf Załącznik nr 3 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac.pdf 17-12-07 08:46 250.15KB pobierz plik: Załącznik nr 3 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac.pdf
pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie wnioskodawcy.pdf 17-12-07 08:45 249.19KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie wnioskodawcy.pdf
pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.pdf 17-12-07 08:45 300.54KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.pdf
pdf Uchwała - Regulamin udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe.pdf 17-12-07 08:45 535.76KB pobierz plik: Uchwała - Regulamin udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry