3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Aktualności
28 lis 2019
kategoria:
Aktualności
Fot. UMWM
Fot. UMWM

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej – ruszają nowe konkursy!

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłoszono konkursy związane z realizacją kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Skierowane są one wyłącznie do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Na wnioskodawców czeka łącznie ponad 78 mln zł! Nabór wniosków rusza już 30 listopada.

Szeroki katalog instrumentów

W przygotowywanych projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, w zależności od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Warto tutaj wymienić chociażby usługi aktywnej integracji, takie jak praca socjalna czy subsydiowane zatrudnienie; wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej oraz na warsztatach terapii zajęciowej; usługi społeczne, w tym usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Komu możemy pomóc?

- osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

- środowiskom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społecznościom lokalnym na obszarach objętych programami rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;

- otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Warto pamiętać, iż projekty skierowane do osób fizycznych w ramach niniejszego konkursu obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

Uwaga! Po raz pierwszy w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja zaplanowano dwa odrębne nabory dedykowane projektom w zależności od wartości ich dofinansowania!

W konkursie o numerze RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19 mogą brać udział ci, którzy przygotowali projekty o wartości dofinansowania wyrażonej w PLN nie przekraczającej równowartości 100 000 EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), a koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Z kolei konkurs o numerze RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 skierowany jest do tych podmiotów, których kwota dofinansowania w projektach wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 000 EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu). Koszty bezpośrednie natomiast rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wsparcie na wielką skalę

Do tej pory odbyły się dwa konkursy dedykowane programom aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Wyłoniono w nich 120 projektów o łącznej wartości dofinansowania blisko 128 mln zł! To ogromny strumień środków skierowany do najbardziej potrzebujących.

Gdzie składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. Obydwa nabory wniosków będą prowadzone od 30 listopada 2019 r. do 25 marca 2020 r. Ich organizatorem jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie programu. Można również zadzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać informacje w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry