3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
21 kwi 2023
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju i Przedszkola w Chabówce

 

ZARZĄDZENIE NR S.0050.62.2023 BURMISTRZA RABKI-ZDROJU z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju i Przedszkola w Chabówce.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1082 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz

 • 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju oraz
 • Publicznego Przedszkola w Chabówce.
 • 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego

zarządzenia.

 • 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Rabka-Zdrój, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Rabce-Zdroju oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rabka- Zdrój.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rabki-Zdroju

 

Leszek Świder

 

Załącznik do zarządzenia Nr S.0050.62.2023 Burmistrza Rabki-Zdroju

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Rabki-Zdroju ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II 40 oraz Przedszkola w Chabówce, 34-720 Chabówka

Organem prowadzącym w/w szkoły jest Gmina Rabka-Zdrój, adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka - Zdrój.

 

 1. Do konkursu może przystąpić:

1.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub w danej szkole;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie

z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
  2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa

 

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762 z późn zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2022 r. poz. 574

z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego;

 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia

pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.  Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące

wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier

lub równorzędny;

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż

pracy na stanowisku kierowniczym;

 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 • spełnia wymagania określone w 1 ppkt. 2,5,6,8,10 i 11 niniejszego

ogłoszenia.

II.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
  1. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
  1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
  2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
  3. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku
  4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
  6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

 1. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa

w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 1. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku
 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego.

 1. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że

kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późń. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

 1. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszelkie   sporządzone   osobiście   przez                kandydata      dokumenty           winny                być

opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową kandydat jest obowiązany przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć

stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

 

III.            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:

-  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju” lub

-„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Chabówce”

 

w terminie do dnia 17 maja 2023 r. do godz. 1500 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Rabce- Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zawierających elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą

rozpatrywane.

 

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rabki- Zdroju.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

KLAUZA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,

 1. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rabka-Zdrój (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, telefon kontaktowy: 18 2692000).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce- Zdroju i Przedszkola w Chabówce.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia, art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 poz. 1428).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 

 • podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 • podmioty uprawnione przepisami
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,   w tym   profilowaniu,   o czym   stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Burmistrz Rabki-Zdroju

Leszek Świder

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie ogłoszenie konkursu - legislator - podpisane.pdf 23-04-21 11:51 305.86KB pobierz plik: Zarządzenie ogłoszenie konkursu - legislator - podpisane.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry