3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Aktualności
07 wrz 2022
kategoria:
Aktualności
 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem  strefy „A”  ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój - „Rabka-Zdrój Południe”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem  strefy „A”  ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka- Zdrój - „Rabka-Zdrój Południe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 15.09.2022 r. do 13.10.2022 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce - Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka - Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekt planu udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.gmina.rabka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rabka-Zdrój.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zostanie przeprowadzona w dniu 30.09.2022 r. (piątek), w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34 -700 Rabka - Zdrój, sala obrad, parter, początek o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022r. włącznie – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie:

1) papierowej:

 1. a) na piśmie do Burmistrza Rabki - Zdroju, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim
  w Rabce - Zdroju, na Dzienniku Podawczym, Parkowa 2, 34 -700 Rabka - Zdrój
 2. b) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, Parkowa 2, 34 -700 Rabka - Zdrój;

2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /n61qqa2j0b/skrytka

Klauzula informacyjna RODO przy procedowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanej zmiany planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt. 1, w związku
  z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. sporządzaniem projektu zmiany planu miejscowego z rozpatrzeniem wniosków, zgodnie z art. 17 pkt. 4,
  w związku z art. 27 wskazanej ustawy,
 3. wyłożeniem projektu zmiany planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej zgodnie z art. 17 pkt. 9, w związku z art. 27 wskazanej ustawy,
 4. wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt. 11, w związku z art. 27 wskazanej ustawy,
 5. rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt. 12, w związku z art. 27 wskazanej ustawy,
 6. wprowadzaniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie
  z art. 17 pkt. 13, w związku z art. 27 wskazanej ustawy,
 7. przedstawianiem radzie gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie
  z art. 17 pkt. 14, w związku z art. 27 wskazanej ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój (34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, tel. 18 26 92 000, mail: );

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z 17 pkt 1 i 11, art. 17 pkt. 4, 9 i 12-14 oraz art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 503);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8)    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9)     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf MZPZ Południe - prognoza tekst.pdf 22-09-14 20:23 2.32MB pobierz plik: MZPZ Południe - prognoza tekst.pdf
pdf MPZP Południe - prognoza rys..pdf 22-09-14 20:23 651.63KB pobierz plik: MPZP Południe - prognoza rys..pdf
pdf Projekt MPZP Południe - uzasadnienie.pdf 22-09-14 20:22 112.57KB pobierz plik: Projekt MPZP Południe - uzasadnienie.pdf
pdf Projekt MPZP Południe - uchwała tekst.pdf 22-09-14 20:22 159.15KB pobierz plik: Projekt MPZP Południe - uchwała tekst.pdf
pdf Projekt MPZP Południe - uchwała rys.pdf 22-09-14 20:22 3.26MB pobierz plik: Projekt MPZP Południe - uchwała rys.pdf
doc uwagi do planu Południe - druk.doc 22-09-14 20:21 37.5KB pobierz plik: uwagi do planu Południe - druk.doc
pdf OGŁOSZENIE PLAN POŁUDNIE.pdf 22-09-07 15:25 486.06KB pobierz plik: OGŁOSZENIE PLAN POŁUDNIE.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry