3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Aktualności
03 lut 2023
kategoria:
Aktualności
 

Informacja na temat ul. Zakopiańskiej

Burmistrz Leszek Świder przedstawia pełną informację na temat działań w sprawie wystąpienia osuwiska i pęknięcia jezdni na ulicy Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. Od momentu wystąpienia uszkodzenia drogi gminnej zostały niezwłocznie podjęte działania celem wyjaśnienia sytuacji i usunięcia zagrożenia. Jednocześnie informujemy, iż kwestia naprawienia drogi wymaga podjęcia wielu równoległych prac i czynności, wyjaśnienia kwestii prawnych i technicznych, a także opracowania specjalistycznej dokumentacji. Wszystkie wymienione działania są czasochłonnym procesem i wymagają uzgodnienia z wieloma instytucjami.

Poniżej przedstawiony został chronologiczny wykaz korespondencji:

05.10.2022 r. – pismo do PKP PLK S.A. w sprawie podjęcia pilnych działań w celu zabezpieczenia drogi gminnej ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych na linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz

07.10.2022 r. – zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uszkodzeniu drogi gminnej ul. Zakopiańska w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z modernizacją linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz, kopia pism do: PNUiK w Krakowie, PINB w Nowym Targu, PKP PLK S.A.

11.10.2022 r. – pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu zgodnie z właściwością do rozpatrzenia skargi Burmistrza w części dotyczącej stanu technicznego drogi gminnej oraz poinformowaniu o kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 12.10.2022 r.

13.10.2022 r. – decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu nr 172/2022 znak PINB.5162.10.2022 o zakazie użytkowania drogi gminnej ul. Zakopiańska na odcinku, na którym doszło do uszkodzenia

13.10.2022 r. zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego fragmentu drogi gminnej ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju

28.10.2022 r. – pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sposobie załatwienia skargi Burmistrza Rabki-Zdroju. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że roboty budowlane są prowadzone z naruszeniem interesów osób trzecich

28.10.2022 r. – pismo Starosty Nowotarskiego o wykonaniu karty rejestracyjnej terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi

02.11.2022 r. – postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu o nałożeniu na Gminę Rabka-Zdrój obowiązku przedstawienia w terminie do 31.12.2022 r. ekspertyzy technicznej obejmującej drogę gminną ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju oraz dokumentacji na roboty budowlane zabezpieczające drogę wraz ze znajdującą się w jej pasie infrastrukturą techniczną i doprowadzające drogę do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi

09.11.2022 r. – pismo Burmistrza Rabki-Zdroju do PKP PLK S.A. o podjęcie pilnych działań w celu zabezpieczenia uaktywnionego osuwiska w rejonie wykonywanych robót budowlanych związanych z modernizacją linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz

16.11.2022 r. – pismo Burmistrza Rabki-Zdroju do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujące opinię geotechniczną dotyczącą określenia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru w miejscu wystąpienia uszkodzenia (pęknięć) warstw nawierzchni asfaltowej, warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz odspojenia utwardzonego pobocza i zatoki postojowej od krawędzi jezdni

18.11.2022 r. – wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju o udostępnienie skanów opracowanej ekspertyzy dla celów prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie postępowania oraz dokumentacji projektowej na podstawie, których realizowane są roboty budowlane na linii kolejowej nr 98 Chabówka-Nowy Sącz obejmujące w szczególności: prace naprawcze oraz odtworzeniowe przy ścianie oporowej w km 35,100 linii kolejowej nr 98, przebudowę torów linii kolejowej nr 98 w km 35,100 - 35,200, wykonywanie słupów pod sieci trakcyjną oraz LPN

21.11.2022 r. – wniosek PKP PLK S.A. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia opinii geotechnicznej zawierającej analizę stateczności skarpy wykonanej przez Zarządcę Drogi w ramach zadania związanego z rozbudową odcinka drogi ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju w rejonie ściany oporowej w km 35,100 – 35,200 linii kolejowej

05.12.2022 r. – pismo PKP PLK S.A. przekazujące wersję elektroniczną opracowanej dokumentacji dla celów realizacji robót budowlanych przy modernizacji linii kolejowej nr 98 Sucha –Chabówka, 06.12.2022 r. – opinia Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

06.12.2022 r. –odpowiedź Burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie udostępnienia informacji publicznej na wniosek PKP PLK S.A. dotyczącej opinii geotechnicznej zawierającej analizę stateczności skarpy wykonanej przez Zarządcę Drogi w ramach zadania związanego z rozbudową odcinka drogi ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju w rejonie ściany oporowej w km 35,100 – 35,200 linii kolejowej

13.12.2022 r. - pismo Burmistrza Rabki-Zdroju do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujące egzemplarz opracowanej opinii technicznej w związku z uszkodzeniem drogi gminnej ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju oraz wnioskujące o uwzględnienie przedmiotowej opinii w prowadzonym postępowaniu zwracając szczególną uwagę na kwestie: zabezpieczenia muru oporowego, przywrócenia funkcji drenaży w obrębie muru oporowego, uregulowania gospodarki wodnej w obrębie muru oporowego, zapewnienia parametrów stateczności wymaganej obowiązującymi przepisami dla budowli oporowej, odbudowy uszkodzonej drogi gminnej oraz przywrócenia przejezdności

14.12.2022 r. – pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego informujące o nałożeniu na inwestora tj. PKP PLK S.A. obowiązku przedłożenia projektu technicznego obejmującego zabezpieczenie ściany oporowej w terminie do dnia 31 marca 2023 r. dla PKP

16.12.2022 r. – pismo Wojewody Małopolski w sprawie przyznania dofinansowania dla gminy Rabka-Zdrój na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

27.12.2022 r. - pismo Burmistrza Rabki-Zdroju do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przekazujące egzemplarz opracowanej opinii technicznej w związku z uszkodzeniem drogi gminnej ul. Zakopiańska w Rabce-Zdroju oraz wnioskujące o zmianę terminu opracowania dokumentacji na roboty budowlane zabezpieczające drogę wraz ze znajdującą się w jej pasie infrastrukturą techniczną i doprowadzające drogę do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi

30.01.2023 r. – postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu nr 18/2023 znak PINB.5162.10.2022.R zmieniające termin przedstawienia ekspertyzy technicznej w zakresie opracowania dokumentacji na roboty budowlane zabezpieczające drogę wraz ze znajdującą się w jej pasie infrastrukturą techniczną i doprowadzające drogę do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi warunkami technicznym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został wykonawca, który na zlecenie Gminy wykona dokumentację geologiczno-inżynierską w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”. Po wykonaniu dokumentacji jw. będzie konieczne zlecenie opracowania kolejnej dokumentacji projektowej dot. zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy uszkodzonej infrastruktury komunalnej. Realizacja robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu osuwiska i odbudowy drogi gminnej możliwa będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownych uzgodnień oraz decyzji wymaganych przepisami prawa.

Podczas rozmów i wielu uzgodnień z Wojewodą Małopolskim znaleźliśmy daleko idące zrozumienie i życzliwość, a także zapewnienie o wsparciu przy jak najszybszym rozwiązaniu problemu.

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry