Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Trwa-nabor-do-mieszkan-SIM-dowiedz-sie-wiecej/idn:7177
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

27 paź 2022
kategoria:
Aktualności
 

Trwa nabór do mieszkań SIM - dowiedz się więcej

Została przygotowana informacja dla osób zainteresowanych nabyciem mieszkań od SIM Małopolska, które zostaną wybudowane na Zaborni w Rabce-Zdroju. Ulotki z informacją będą dostępne m.in. w Urzędzie Miejskim. Nowoczesne budownictwo społeczne SIM to wspólna inicjatywy Gminy Rabka-Zdrój i Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jego celem jest budowa mieszkań dla młodych. Przy ulicy Kilińskiego mają powstać 54 lokale mieszkalne. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2024 rok. Nabór wniosków już trwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr S.0050.173.2022 z dnia 27 października 2022 roku, Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że z dniem 27 października rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Formularz wniosku stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Pobierz Zarządzenie Nr S.0050.173.2022 wraz z formularzem wniosku

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Wniosek o zawarcie umowy najmu – SIM”, w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2.

Termin składania wniosków: od dnia 27 października 2022r. do dnia 28 listopada 2022r.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Do wniosku załącza się dokumenty i oświadczenia określone we wzorze wniosku. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, dodatkowych dokumentów i oświadczeń, innych niż wskazane we wzorze wniosku, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia oceny wniosku. Nieprzedłożenie dokumentów i oświadczeń określonych we wzorze wniosku albo nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów i oświadczeń jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia danego kryterium.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne uniemożliwiające rozpoznanie wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Wnioski złożone przedwcześnie lub po terminie naboru albo wnioski, których braki formalne nie zostały usunięte w terminie, pozostawia się bez dalszego biegu.

Osoby znajdujące się we wspólnym gospodarstwie domowym, w skład którego wchodzi Wnioskodawca i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania, zwanym gospodarstwem domowym, mogą złożyć wniosek o najem wyłącznie jednego lokalu. Wnioski podlegają ocenie w oparciu o kryteria pierwszeństwa ustalone w Uchwale Nr LIII/433/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowany w Rabce-Zdroju wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (TUTAJ).

Za spełnienie poszczególnych kryteriów wnioskodawca otrzymuje wskazaną w niniejszej uchwale ilość punków.

Najemcą Lokalu może zostać Wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansowym wsparciu oraz ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, zwana dalej ustawą o SIM, to jest:

  1. w dniu objęcia Lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład Gospodarstwa Domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Rabka-Zdrój, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza gminą Rabka-Zdrój, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy przez wnioskodawcę lub inną osobę z Gospodarstwa Domowego w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się Lokal;
  2. średni miesięczny dochód Gospodarstwa Domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2a ustawy o SIM.

Szczegóły dotyczące inicjatywy SIM, wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu dostępne są na stronie: https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-rabka-zdroj/.

 
 
Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarzadzenie_Nr_S.0050.173.2022_Burmistrza_Rabki-Zdroju_z_dnia_27_pazdziernika_2022r._w_sprawie_ogloszenia_naboru_wnioskow_ozawarcie_umowy_najmu_lokali_mieszkalnych_znajdujacych_sie_wbudynku_zlokalizowanym_wRabce-Zdroj.pdf 22-10-27 13:05 1.42MB pobierz plik: Zarzadzenie_Nr_S.0050.173.2022_Burmistrza_Rabki-Zdroju_z_dnia_27_pazdziernika_2022r._w_sprawie_ogloszenia_naboru_wnioskow_ozawarcie_umowy_najmu_lokali_mieszkalnych_znajdujacych_sie_wbudynku_zlokalizowanym_wRabce-Zdroj.pdf
pdf SIM_Rabka Zdroj.pdf 22-10-27 10:57 8.21MB pobierz plik: SIM_Rabka Zdroj.pdf