1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 53 - Silny wiatr!3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Banery Projekty Unijne Gminy
06 maj 2019
kategoria:
Projekty Unijne
 

"Małopolskie Talenty – utworzenie trzech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój dla I i II etapu edukacyjnego"

Regulamin rekrutacji uczniów zdolnych w projekcie „Małopolskie Talenty– utworzenie trzech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój dla I i II etapu edukacyjnego”

w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz do projektu pozakonkursowego, zwanego dalej koordynacyjnym realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu B. Małopolskie talenty

 • 1 Wykaz skrótów i definicji użytych w niniejszym Regulaminie
 1. Beneficjent – Gmina Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój.
 2. Projekt - projekt pod nazwą „Małopolskie Talenty– utworzenie trzech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój dla I i II etapu edukacyjnego”
 3. Realizator projektu – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Jana Pawła II 40, 34-700Rabka-Zdrój, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój.
 4. Realizator projektu koordynacyjnego – Województwo Małopolskie (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli).
 5. Uczeń – oznacza uczennicę lub ucznia.
 6. Kompetencje kluczowe – kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego. W przypadku niniejszego projektu możliwe jest wsparcie rozwoju następujących kompetencji kluczowych przedmiotowych: kompetencji językowych (język angielski), kompetencji matematycznych i naukowo technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczości, kompetencji informatycznych (technologie informacyjno- komunikacyjne) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych (społecznych).
 7. CWUZ – Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych – pozaszkolny ośrodek wspierający rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych.
 8. Jedna edycja zajęć – jeden rok szkolny.
 9. I etap edukacyjny – szkoła podstawowa klasy V-VI.
 10. II etap edukacyjny – szkoła podstawowa klasy VII-VIII.
 11. Godzina dydaktyczna – wynosi 45 minut.
 12. Arkusz nominacji – narzędzie stanowiące pomoc dla nauczyciela w wytypowaniu uczniów do diagnozy uzdolnień.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczniów zdolnych w projekcie.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 30.09.2022 r.
 3. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów uzdolnień poznawczych w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo- technicznych (nauki matematyczno- przyrodnicze), przedsiębiorczości, informatycznych (technologie informacyjno- komunikacyjne) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych (społeczne).
 4. Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Rabka-Zdrój. Grupę docelową stanowią uczniowie klas V-VI (I etap edukacyjny) oraz VII-VIII (II etap edukacyjny).
 5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
 6. Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej www.malopolskietalenty.pl.
 • 3 Etapy i warunki rekrutacji uczniów
 1. Ucznia do projektu zgłasza rodzic poprzez wypełnione dokumenty (formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 do regulaminu oraz deklarację uczestnictwa – załącznik nr 2 do regulaminu), które uczeń, rodzic lub opiekun prawny zanosi bezpośrednio do dyrektora placówki macierzystej.
 2. Nauczyciel nominuje ucznia poprzez wypełnienie arkusza nominacji.
 3. Dla zajęć realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja prowadzona będzie do 22.03.2019 r.
 4. W związku z faktem ze rekrutacja prowadzona jest w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym będą realizowane zajęcia dotyczy ona uczniów klas IV-V (dla I etapu edukacyjnego) oraz klas VI-VII (dla I etapu edukacyjnego).
 5. Nominacja rodzicielsko- nauczycielska jest równoznaczna z wytypowaniem ucznia do diagnozy. Uczniowie, którzy osiągną odpowiedni wynik w diagnozie uzdolnień, będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), które zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Jana Pawła II 40, 34-700Rabka-Zdrój, Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Orkana, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój, Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój.
 6. Przyjęto wstępne założenia mieszanej formuły prowadzenia zajęć - każda z grup przedmiotowych zrealizuje połowę zajęć (tj. 30 godz. lekcyjnych) w 15 dwugodzinnych (2 x 45min.) blokach popołudniowych jeden lub dwa razy w tygodniu (po zakończeniu zajęć szkolnych), zaś drugie 30 godzin lekcyjnych w 6 cyklach weekendowych po 5 godzin lekcyjnych w co drugi weekend. Zajęcia z kompetencji społecznych odbywać się będą jedynie w weekendy w czterech pięciogodzinnych cyklach.
 7. Diagnoza uzdolnień służy zbadaniu poznawczych uzdolnień kierunkowych uczniów z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz zakwalifikowaniu na zajęcia w CWUZ.
 8. Diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych będzie prowadzona z wykorzystaniem testu uzdolnień.
 9. Diagnoza uzdolnień będzie przeprowadzana w trzech edycjach, tj w II/III kwartale 2019r., 2020r. i 2021 r., w jednolitych terminach, ustalonych przez realizatora projektu koordynacyjnego.
 10. O szczegółowych terminach przeprowadzania testu uzdolnień w każdej edycji uczestnicy projektu, o których mowa w ustępie 5, zostaną poinformowani przez dyrektorów swoich szkół.
 11. Testy uzdolnień będą przeprowadzane na terenie wszystkich szkół publicznych z terenu Gminy Rabka-Zdrój, które są objęte projektem konkursowym, przez kadrę pedagogiczną tych szkół.
 12. Testami uzdolnień zostaną objęci wyłącznie uczniowie szkół, o których mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu, nominowani przez nauczycieli w procesie rekrutacji na podstawie arkusza nominacji, dostępnego na stronie internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl, zgłoszeni do realizatora projektu koordynacyjnego przez beneficjenta projektu konkursowego.
 13. Testy uzdolnień będą przeprowadzane z zakresu czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, adekwatnie do zakresu zajęć, przewidzianych do realizacji w CWUZ.
 14. W ramach danej edycji diagnozy uczeń może być objęty testem uzdolnień tylko z jednej kluczowej kompetencji przedmiotowej, wskazanej w arkuszu nominacji, o którym mowa w ust. 2.
 15. Uczeń może przystąpić do testu uzdolnień w ramach kolejnej edycji diagnozy na tym samym etapie edukacyjnym, jednak wyłącznie z innej kluczowej kompetencji przedmiotowej niż ta, w zakresie której był już diagnozowany.
 16. Uczeń może przystąpić do testu uzdolnień z kompetencji, w zakresie której był już diagnozowany, dopiero na kolejnym etapie edukacyjnym.
 17. Diagnoza uzdolnień nie będzie obejmowała kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych, natomiast uczniowie, wyłonieni w testach uzdolnień, będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych w CWUZ zarówno z kluczowej kompetencji przedmiotowej, w zakresie której uczeń był diagnozowany, jak i w zajęciach z kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych.
 18. Diagnoza uzdolnień uczniów będzie oddzielnie dla każdego etapu edukacyjnego i danej kompetencji kluczowej.
 19. Przystąpienie do testu uzdolnień, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i uzyskanie wyniku kwalifikującego do zajęć w CWUZ jest warunkiem udziału ucznia w projekcie konkursowym.
 20. Łącznie każda grupa musi zrealizować minimum 60 godzin dydaktycznych w okresie jednego roku szkolnego w ramach kompetencji przedmiotowych oraz minimum 20 godzin lekcyjnych w ramach kompetencji społecznych.
 21. Liczba grup zajęciowych wynosi odpowiednio:
 22. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju:

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się realizację łącznie 8 grup dla etap I i II:

- j. angielski: 2 grupy (etap I: 10 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- nauki matemat.-przyrodnicze: 2 grupy, (etap I: 9 uczniów, etap II: 9 uczniów);

- kompetencje społ.: 4 grupy, (etap I: 19 uczniów, etap II: 17 uczniów);

W roku szkolnym 2020/2021 planuje się realizację łącznie 8 grup dla etap I i II:

- j. angielski: 2 grupy (etap I: 8 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- nauki matemat. i naukowo-techniczne: 2 grupy (etap I: 9 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- kompetencje społ.: 4 grupy, (etap I: 17 uczniów, etap II: 16 uczniów);

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się realizację łącznie 8 grup dla etap I i II:

- j. angielski: 2 grupy, (etap I: 8 uczniów, etap II: 9 uczniów);

- nauki matemat. i naukowo-techniczne: 2 grupy (etap I: 9 uczniów, etap II: 10 uczniów);

- kompetencje społ.: 4 grupy (etap I: 17 uczniów, etap II: 19 uczniów );

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju:

W roku szkolnym 2019/20 planuje się realizację łącz. 16 grup dla etap I i II:

-j. angielski: 2 grupy (etap I: 12 ucz., etap II: 9 ucz.);

-nauki matemat.-przyrodnicze: 2 grupy (etap I: 11 ucz., etap II: 12 ucz.);

-przedsiębiorczość: 2 grupy (etap I: 17 ucz., etap II: 17 ucz.);

-TIK: 2 grupy (etap I: 12 ucz., etap II: 10 ucz.);

-kompetencje społ.: 8 grup, (etap I: 52 uczniów, etap II: 48 ucziów);

W roku szkolnym 2020/21 planuje się realizację łącz. 16 grup dla etap I i II:

-j. angielski: 2 grupy (etap I: 10 ucz., etap II: 8 ucz.);

-nauki matemat. i naukowo-techniczne: 2 grupy (etap I: 11 ucz., etap II: 10 ucz.);

-przedsiębiorczość: 2 grupy (etap I: 13 ucz., etap II: 15 ucz.);

-TIK: 2 grupy (etap I: 10 ucz., etap II: 11 ucz.);

-kompetencje społ.: 8 grup (etap I: 44 uczniów, etap II: 44 uczniów); wymiar zajęć:

W roku szkolnym 2021/22 planuje się realizację łącz. 16 grup dla etap I i II:

-j. angielski: 2 grupy (etap I: 9 ucz., etap II: 12 ucz.);

-nauki matemat. i naukowo-techniczne: 2 grupy (etap I: 12 ucz., etap II: 11 ucz.);

-przedsiębiorczość: 2 grupy (etap I: 13 ucz., etap II: 15 ucz.);

- TIK: 2 grupy (etap I: 10 ucz, etap II: 16 ucz.);

-kompetencje społ.: 8 grup (etap I: 44 uczniów, etap II: 54 uczniów);

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju:

W roku szkolnym 2019/20 planuje się realizację łącznie 8 grup dla etap I i II:

- j. angielski: 2 grupy (etap I: 8 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- TIK: 2 grupy (etap I: 14 uczniów, etap II: 9 uczniow);

- kompetencje społeczne: 4 grupy (etap I: 22 uczniów [śr. 11 os/grupa], etap II: 17 uczniów [śr. 9 os/grupa]);

W roku szkolnym 2020/21 planuje się realizację łącznie 8 grup dla etap I i II:

- j. angielski: 2 grupy (etap I: 9 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- TIK: 2 grupy (etap I: 10 uczniów, etap II: 8 uczniów);

- kompetencje społeczne: 4 grupy (etap I: 19 uczniów, etap II: 16 uczniów);

 

 • 4  Postanowienia końcowe
 1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdrażania projektu Małopolskie Talenty – utworzenie trzech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Rabka-Zdrój dla I i II etapu edukacyjnego, należy do realizatora projektu.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku siedziby CWUZ.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 4. Złożone Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektu koordynacyjnego.

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zał nr 2 mono Deklaracja uczestnictwa MCDN .pdf 19-05-06 15:41 891.83KB pobierz plik: Zał nr 2 mono Deklaracja uczestnictwa MCDN .pdf
doc zał nr 1 formularz rekrutacyjny.doc 19-05-06 15:41 224KB pobierz plik: zał nr 1 formularz rekrutacyjny.doc
docx TERMINARZ DIAGNOZY 2019.docx 19-05-06 15:41 148.99KB pobierz plik: TERMINARZ DIAGNOZY 2019.docx
docx regulamin rekrutacji uczniów.docx 19-05-06 15:41 302.97KB pobierz plik: regulamin rekrutacji uczniów.docx
pdf informacja dla rodziców.pdf 19-05-06 15:40 180.5KB pobierz plik: informacja dla rodziców.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H