3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok3Harmonogram pracy aptek w 2022 roku
Strona główna Banery Przedsiębiorcy

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z artykułem 122 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 122 ust.2 wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym  przez młodocianego pracownika.
 • Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone - zgodnie z wymogiem art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego - za zgodność z oryginałem:
  • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • aneksów do umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, jeżeli zostały wprowadzone,
  • dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
  • w przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka – dokumentów potwierdzających upoważnienie do występowania w imieniu spółki osoby podpisującej wniosek.
  • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z systemu komputerowego wygenerowany ze strony)
  • Wypełniony  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) ;
  • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Doradztwo dla firm:

Dokumenty do pobrania:

kategoria: Przedsiębiorcy [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Oświadczenie o kosztach.docx 21-09-17 10:02 12.65KB pobierz plik: Oświadczenie o kosztach.docx
docx Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx 21-09-17 10:02 15.11KB pobierz plik: Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx
docx Oświadczenie rzemieślnika.docx 21-09-17 09:20 15.04KB pobierz plik: Oświadczenie rzemieślnika.docx
rtf Zawiadomienie pracodawcy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.rtf 21-08-24 13:14 35.59KB pobierz plik: Zawiadomienie pracodawcy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.rtf
pdf Formularz pomoc de minimis.pdf 21-08-24 13:14 381.49KB pobierz plik: Formularz pomoc de minimis.pdf
doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc 21-08-24 12:15 51.5KB pobierz plik: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc
docx Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx 21-08-24 12:15 15.37KB pobierz plik: Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx
rtf Oświadczenie o otrzymaniu de minimis.rtf 21-08-24 12:14 50.17KB pobierz plik: Oświadczenie o otrzymaniu de minimis.rtf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H