3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Samorząd Urząd Miejski Jak załatwić sprawę w Urzędzie Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa Prawna

* decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), do których zalicza się:

 • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 51 ust. 1 pkt 1
 • przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 51 ust. 1 pkt 2)
 • przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 51 ust. 1 pkt 3)
  UWAGA! W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport, sporządzony zgodnie z art. 52 ustawy POS. Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie niniejszego wniosku (poprawnie wypełnionego) stanowi podstawę stwierdzenia przez organ o obowiązku lub o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.
 1. Opłaty:
  Opłaty skarbowe - na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) - w znaczkach skarbowych:
  o od wniosku – 5 zł oraz
  o 0,50 zł za każdy załącznik.
  Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz podania i załączniki do podań wymienione w części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
  Opłata administracyjna od decyzji
  Brak
 2. Informacje dodatkowe:
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
  • Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,
  • Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój – sekretariat pok. nr 1.
  • Informacja Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego - Urząd Miasta Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój pok. nr 14, tel. (18) 26 80 474.
  • aby pobrać wniosek kliknij tutaj

Postanowienia w sprawie raportu o oddziaływanie przedmiotowych inwestycji na środowisko:

 • chodnik Krakowska
 • kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap I
 • kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap II
 • kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap III
 • kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap IV
 • kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap V
 • przebudowa drogi Sądecka

Informacje o wnioskach w sprawie wydania dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 1. Zmiana sposobu użytkowania istniejących lagun osadowych (dwie laguny) z funkcji składowiska osadu na cele kompostowania i magazynowania surowców i gotowych produktów z wykorzystaniem dla potrzeb istniejących oczyszczalni ścieków
 2. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci Era nr BTS 57184 zlokalizowanej na budynku szkoły przy ul. Kościuszki 9 w Rabce-Zdroju na działce 3517/1
 3. Wymiana anten na inny typ na stacji telefonii komórkowej, wieży zlokalizowanej w Rdzawce – stacja bazowa 5464 Rdzawka

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 1. Budowa budynku produkcyjno – usługowego /produkcja folii polietylenowej z granulatu PE/ wraz z drogą wewnętrzną, budowa przyłączy sieci infrastruktury technicznej /przyłącz sieci energetycznej z istniejącej sieci na działce, wodociągu z projektowanej studni oraz sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na działce/ oraz budowa parkingu dla samochodów dostawczych i osobowych
 2. Kanalizacja sanitarna dla Ponic i Rdzawki – etap II – miejscowość Ponice od Traczykówki do szkoły
 3. Kanalizacja sanitarna dla Ponic i Rdzawki – etap III – odcinek od szkoły podstawowej do przysiółka Polana, Pankówka, Gładyszówka w Ponicach
 4. Kanalizacja sanitarna dla Ponic i Rdzawki – etap IV – odcinek od granicy z Ponicami do szkoły podstawowej w Rdzawce
 5. Kanalizacja sanitarna dla Ponic i Rdzawki – etap V – odcinek od szkoły podstawowej w Rdzawce do osiedla przy drodze Krajowej Kraków –Zakopane
 6. Przebudowa Drogi powiatowej K1668 (dawny nr 95A ul. Sądecka w Rabce), odc. Od 2+ 100.00 do 3+320.00, wraz z przebudową mostu na potoku Słonka publicznego wykonaniem nowego mostu na rzece Rabie
 7. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem po stronie lewej drogi krajowej nr 28 Zator – Sanok /ul. Krakowska/ w m. Rabka” km 68+335.00 – 68 + 850.00
 8. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci Era nr BTS 57184 zlokalizowanej na budynku szkoły przy ul. Kościuszki 9 w Rabce-Zdroju na działce 3517/1
 • Plik nr 1 decyzja sieć komórkowa Kościuszki 
 • Plik nr 2 decyzja chodnik Krakowska 
 • Plik nr 3 decyzja sądecka 
 • Plik nr 4 decyzja kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap V 
 • Plik nr 5 decyzja kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap IV 
 • Plik nr 6 decyzja kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap III 
 • Plik nr 7 decyzja kanalizacja Ponic i Rdzawki - etap II 
 • Plik nr 8 decyzja budynek produkcyjno-usługowy 
 • Plik nr 9 informacja sieć komórkowa ul Kościuszki 
 • Plik nr 10 informacja sieć komórkowa Rdzawka 
 • Plik nr 11 informacja laguny osadowe 
 • Plik nr 12 postanowienie raport Przebudowa drogi - Sądecka 
 • Plik nr 13 postanowienie raport kanalizacja Ponic i Rdzawki - V etap 
 • Plik nr 14 postanowienie raport kanalizacja Ponic i Rdzawki - IV etap 
 • Plik nr 15 postanowienie raport kanalizacja Ponic i Rdzawki - III etap 
 • Plik nr 16 postanowienie raport kanalizacja Ponic i Rdzawki - II etap 
 • Plik nr 17 postanowienie raport chodnik Krakowska 
 • Plik nr 18 wniosek 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry