3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Samorząd Urząd Miejski Jak załatwić sprawę w Urzędzie Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych

Wymagane dokumenty:

wypełniony „Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności”,
dowód wniesienia opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty,
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa w wysokości:

17,00 zł za zaświadczenie
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

banków bądź poczty, w kasie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju
na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Bank PKO BP. SA. Oddział Rabka-Zdrój
Nr konta 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380
(z dopiskiem np. "Opłata skarbowa z tytułu ………..")
Dowód wpłaty należy dołączyć do danego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r. poz. 1475),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282).
Inne informacje:
Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu) wydaje organ prowadzący zbiory meldunkowe na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: „Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych”.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry