3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok3Harmonogram pracy aptek w 2023 roku2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Samorząd Urząd Miejski Jak załatwić sprawę w Urzędzie Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych”,
 • dokument potwierdzający interes prawny bądź interes faktyczny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego  o udostępnienie danych, np. wezwanie do zapłaty, wyrok sądowy, faktura, umowa,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa w wysokości:

Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych wynosi 31,00 zł.
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika).

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty należy wnieść za pośrednictwem:

banków bądź poczty, w kasie Urzędu Miejskiego nna rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Bank PKO BP. SA. Oddział Rabka-Zdrój
Nr konta 24 1020 3466 0000 9602 0004 3661

(z dopiskiem np. "Udostępnienie danych osobowych Pani/Pana ………..")
Dowód wpłaty należy dołączyć do danego wniosku.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
  i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008r. Nr 214 poz.1353; zmiany: Dz. U. z 2010r. Nr 105 poz. 667)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych
  i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008r. Nr 207 poz. 1298)

Inne informacje:

Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, strażom gminnym (miejskim), organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, Polskiemu czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych. Dane mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny. Innym osobom
i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: „Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych”.

W przypadku żądania udostępnienia danych ze zbioru PESEL przez osoby i jednostki organizacyjne powołujące się na interes prawny lub faktyczny, wniosek należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty do Wydziału Udostępnienia Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx wniosek o wydanie pelnego odpisu przetworzonych danych 16-12-09 13:46 45.02KB pobierz plik: wniosek o wydanie pelnego odpisu przetworzonych danych
doc WZÓR WNIOSKU o udostępnienie danych 16-12-09 13:45 52.5KB pobierz plik: WZÓR WNIOSKU o udostępnienie danych

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry