3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18-26-80-460, faks 18-26-77-700
e-mail:

WYMAGANE DOKUMENTY

 • karta zgonu wydana przez lekarza,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 • pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
 • Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY

 1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
 3. Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2, nr rachunku 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380 PKO BP O/Rabka-Zdrój
  - na miejscu, w kasie Urzędu Miejskiego

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
 4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry