3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok3Harmonogram pracy aptek w 2024 roku
Strona główna Samorząd Urząd Miejski Jak załatwić sprawę w Urzędzie Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18-26-80-460, faks 18-26-77-700
e-mail:

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

 1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik nr 1),
  2. prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
  3. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport
 2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik nr 1),
  2. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport
  3. dokument wykazujący interes prawny.
 3. Pełnomocników:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik nr),
  2. dokument tożsamości pełnomocnika:
   • dowód osobisty lub paszport
  3. pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo ( załącznik nr 2).
   Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
 4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik nr 1),
  2. statut organizacji społecznej,
  3. dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od wydania:
  1. odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
  2. odpisu zupełnego - 33,00 zł,
  3. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)
  Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.
  Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Rabki-Zdroju ul. Parkowa 2, nr rachunku 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380 PKO BP O/Rabka-Zdrój lub w kasie Urzędu.

FORMA ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).
 2. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA

 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Rabce-Zdroju) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).
 3. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
 7. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
kategoria: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx załącznik nr 2 – wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego 16-12-13 20:05 15.47KB pobierz plik: załącznik nr 2 – wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego
doc Załącznik nr 1 – wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 16-12-13 20:04 38KB pobierz plik: Załącznik nr 1 – wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry